תקנון קבוצת שכולו טוב

מדיניות פרטיות

 1. כללי
  • מדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות") מטרתה להבהיר את הזכויות והחובות שלך כמשתמש/ת (להלן: "המשתמש") בכל הנוגע לאופן האיסוף, דרך השימוש והשיתוף של המידע האישי אשר נמסר על ידי המשתמש במסגרת שימוש באתרים אשר בבעלות קבוצת שכולו טוב (ע"ר) (להלן: "הקבוצה") באמצעות אתרי האינטנרט של YALLATIME TNX  CAFETOV REBOOKS ENTER GOODDOG ALLGOOD SAWATIME , יישומון MYWAY ו/או בכל אמצעי אחר, כפי שיהיה מעת לעת (להלן יחד: "המידע"), הכל בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו להלן.
  • ייתכן שהקבוצה תעדכן את המדיניות, מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל משתמש מחויב לשים לב לשינויים כאמור, אשר יופיעו במדיניות זו, והם יחולו עליו מרגע הפרסום.
  • המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 1. סוג המידע הנאסף
  • מידע אישי המאפשר זיהוי של המשתמש באופן מלא (להלן: "מידע אישי").
  • הקבוצה עשויה לאסוף מידע אישי שהמשתמש מזין ו/או מוסר, כגון (אך לא רק) סוג מידע אישי, כדלקמן:
 • פרטי קשר ופרטים דמוגרפיים– שם מלא, מספר זהות, פרטי קשר, עיר מגורים, מס' טלפון, דואר אלקטרוני ותאריך לידה.
 • כל מידע אחר/ נוסף, אשר נדרש לקבוצה ו/או למי מטעמה, לצורך מתן שירותי שיקום חברתי והטבות למשתמש.
  • המשתמש מתחייב למסור, אך ורק, פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ומאשר בזאת את נכונות הפרטים שנמסרו על ידו. יובהר כי המשתמש אינו חייב על-פי דין למסור את המידע האישי (כולו או חלקו), אולם ייתכן כי מסירת פרטים שגויים או חלקיים, בין השאר, ימנעו את אפשרות השימוש בשירותים המוצעים על ידי הקבוצה, לפגוע באיכות השירות שיסופק למשתמש, ולפגוע ביכולת ליצור קשר עם המשתמש.

 

 1. השימוש במידע האישי
  • הקבוצה אוספת את המידע האישי לצורך המטרות (כולן או חלקן), כדלקמן:
 • לשם מתן שירותי שיקום תעסוקתי והטבות למשתמש.
 • לשם יצירת קשר עם המשתמש.
 • לשם התאמה והצעת מוצרים ו/או שירותים אשר עשויים להתאים למשתמש.
 • לשם זיהוי המשתמש בעת פנייה לקבוצה.
 • לשם ניהול הפעילות העסקית של הקבוצה, בין היתר בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים, לרבות אלה הקשורים לעריכת ביקורות, ניהול ספרים, חשבונות, חיובים וגבייה ומערכות ניהול מידע.
 • לשם עמידה בהוראות הדין וחובות רגולטוריות.
 • לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד הקבוצה וכל מי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים.
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתרי הקבוצה (להלן ולעיל: "המטרות").
  • בנוסף, הקבוצה עשויה לבצע דיוור ישיר, כהגדרתו בסעיף 17 ג לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. כמו כן, עשויה הקבוצה לשלוח לך דברי פרסומת כהגדרתו לסעיף 30א (ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב 1982 וניוזלטרים.
  • על מנת להסיר את עצמך מרשימת הדיוור אנא שלח הודעת דוא"ל לכתובת: [email protected] ("הדוא"ל").
 • כאמור, לא חלה על המשתמש חובה למסור מידע כלשהו לקבוצה, אולם ככל שלא יימסר המידע ייתכן והקבוצה לא תוכל לספק מוצרים ו/או שירותים לאותו משתמש.

 1. שיתוף צדדים שלישיים במידע
  • ככלל הקבוצה לא תעביר ולא תמסור את המידע האישי (כולו או חלקו) לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות להלן.
  • הקבוצה תהא רשאית להעביר את המידע האישי (כולו או חלקו) לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
   • לספקי משנה של הקבוצה.
   • לגופים השייכים לקבוצה לצורך פניות בשירותי דיוור ישיר, בכפוף לדין.
   • במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין הקבוצה שתחייב חשיפת מידע אישי אודות המשתמש.
   • אם המשתמש/ת יבצע פעולות שבניגוד לדין.
   • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש/ת או המידע אודותיו/ה לצד שלישי.
   • בכל מקרה של חשד להונאה או בעיות אבטחה.
   • לצדדים שלישיים אשר מעניקים לקבוצה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע, שירותי אחסון מידע, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן לצדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לקבוצה שירותים בקשר עם פעילותה.
   • במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של פעילות הקבוצה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה.
   • בכל מקרה אחר שהקבוצה תסבור כי מסירת המידע האישי נדרשת כדי למנוע נזק לקבוצה, למשתמש, ולצד שלישי כלשהו.
  • צדדים שלישיים עשויים לאסוף מידע ו/או לעבד ו/או לשמור ו/או לשתף את המידע האישי, כיוצא באלה ואולם פעולות אלו מתבצעות בכפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של אותם צדדים שלישיים. לפיכך, הקבוצה אינה אחראית לפעולות כאמור ו/או למדיניות פרטיות ותנאי השימוש החלים על פעולות אלו המתבצעות על ידי צדדים שלישיים.

 1. אבטחת מידע
  • הקבוצה פועלת על פי נהלים המקובלים בתעשייה לצורך אבטחת המידע של כל משתמשיה. יחד עם זאת, אין אמצעים אלקטרוניים באינטרנט אשר יכולים לאבטח ב – 100% את המידע השמור בשרתים של הקבוצה. לאור האמור הקבוצה מיישמת כללים ונהלים לצורך הגנה על המידע האישי של המשתמש, לרבות: (1) אחסנת המידע האישי של המשתמש לתקופה הנדרשת לצורך המטרה בגינו המידע נאסף, בכפוף להוראות החוק הרלוונטי ו/או הנהלים המקובלים בתעשייה; (2) הקבוצה התקינה ומפעילה אמצעים טכנולוגיים מתאימים לצורך שמירה על המידע שנאגר בשרתיה; (3) הקבוצה לא יכולה להתחייב כי המידע שבשרתיה לא יאבד / ייפגם / יושמד / ייפרץ / יתגלה.
  • הקבוצה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולכל מי מטעמו וכן לצדדים שלישיים, בכל הקשור והנוגע לקבלת המידע האישי, השימוש בו, והעברתו לצדדים שלישיים.

 1. פנייה לקבוצה

כל שאלה או פנייה לקבוצה בקשר למדיניות ניתן להעביר לכתובת הבאה:
      [email protected] .

 

 1. דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם המדיניות תהיה מסורה לבתי המשפט במחוז תל אביב – יפו. 

 עודכן לאחרונה ביום: 12 בינואר 2023.