תקנון רכישת כרטיס “גיפט קארד” רשת דנדשה

 1. הוראות תקנון זה יחולו על רכישת כרטיס גיפט קארד (להלן: “כרטיס מתנה”) לשימוש ברשת חנויות דנדשה (להלן: “הרשת”), המופעלת על ידי קבוצת שכולו טוב (ע”ר) (להלן: “העמותה”).
 2. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכשת כרטיס המתנה ו/או המחזיקה בו לבין העמותה. כל מי שמחזיקה בכרטיס המתנה מצהירה בעצם ההחזקה כי היא מסכימה לאמור בתקנון זה.
 3. התקנון מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה משמעו גם לשון זכר.
 4. כרטיס המתנה יזכה את המחזיקה בו לרכישת מוצרי הרשת בחנויות הרשת עד לסכום שנטען בו כדין, וזאת בהתאם לנתונים שמופיעים ברישומיי הרשת. כרטיס המתנה יהיה ניתן לטעינה ו/או לטעינה חוזרת, כל עוד הוא בתוקף, בסכום מינימאלי של 100 ₪ לטעינה, ובכפוף לאמור בהוראות תקנון זה. כרטיס המתנה יהא ניתן לטעינה במזומן ובאשראי בלבד. למען הסר ספק, לא יהיה ניתן לטעון את כרטיס המתנה כנגד שובר לקנייה שהתקבל בגין מסירת בגדים.
 5. תוקפו של כרטיס המתנה הוא 5 שנים מיום רכישתו/ טעינתו, לפי העניין. כרטיס מתנה שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד לתום מועד תוקפו כאמור, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיקה בו כל זכות, הטבה, דרישה ו/או תביעה כנגד הרשת ו/או העמותה. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה. לאחר מועד זה, כרטיס המתנה לא יכובד.
 6. כרטיס מתנה אינו ניתן להמרה במזומן או להחזרה ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי.
 7. החזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס מתנה תתאפשר לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד רכישתו ובלבד שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש והכל בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. ככל והנך זכאית להחזיר מוצר שנרכש באמצעות כרטיס מתנה זיכוי בגינו ייעשה על ידי טעינה חוזרת כרטיס המתנה כאמור בסעיף ‎4 של תקנון זה.
 8. במקרה של גניבה ו/או אובדן ו/או השחתת כרטיס המתנה, המחזיקה בכרטיס המתנה מאשרת כי היא לא תהיה זכאית לפיצוי כלשהוא. מבלי לגרוע מהאמור, הרשת שומרת לעצמה את הזכות, להחליף כרטיס מתנה מושחת בכרטיס חלופי, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 9. כרטיס מתנה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986.
 10. הרשת ו/או העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלה יעמדו בתוקף החל ממועד פרסומם בחנויות הרשת.
 11. הרשת ו/או העמותה לא תישא באחריות לנזקים (לרבות ישירים ו/או עקיפים) ו/או הפסדים מכל סוג שהוא העלולים להיגרם כתוצאה מרכישת כרטיס המתנה.
 12. ככל ויגרמו לרשת ו/או לעמותה ו/או למי מטעמה נזקים כתוצאה משימוש כרטיס המתנה, לרבות כתוצאה משימוש לא חוקי, הנך מתחייבת לפצות ולשפות את הרשת ו/או את העמותה, באופן מיידי, בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות.
 13. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר כרטיס המתנה, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
 14. השימוש בכרטיס המתנה וכל הנובע משימוש כזה כפוף לדיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

נוסח תקנון: נובמבר 2020

כתבות נוספות

המשלחת מטוקיו הגיעה לביקור במסגרות השיקום וההכשרה של הקבוצה במטרה ללמוד ולקיים שיתופי פעולה!
זוהי השנה הרביעית ברציפות שאנו זוכים בפרס ה IAUD והפעם בזכות המודל החברתי שלנו! כל הפרטים בכתבה
קבוצת שכולו טוב מביאה גאווה לאומית גם בימי המלחמה- בחודש שעבר, עופר כהן ואופיר פלג התארחו ביפן במטרה להציג את המודל הייחודי שפיתחנו בקבוצה ומיושם במדינות רבות בעולם.